Burennetwerk Utrecht Zuid werkt samen

Samenwerken is de kern van ons werk. In een samenleving waarin zorg niet meer vanzelfsprekend is en de nadruk ligt op participatie, zet Burennetwerk Utrecht Zuid zich in om de onderlinge betrokkenheid tussen burgers te bevorderen. Dat doen we door nauw samen te werken met allerlei belanghebbende partijen, zodat het werk van Burennetwerk Utrecht Zuid van toegevoegde waarde is voor reeds bestaande vormen van zorg en bijdraagt aan de participatiemaatschappij.

Burennetwerk Utrecht Zuid geeft handen en voeten aan de visie van de overheid om mensen te stimuleren hun bijdrage te leveren aan de samenleving, al dan niet geholpen door anderen. In samenwerking met de professionele organisaties op het gebied van sociaal welzijn werken we aan het uitbreiden en versterken van het soiale netwerk in Utrecht Zuid. Zo proberen we de mensen te bereiken die onze hulp nodig hebben en vergroten we het potentieel aan vrijwilligers dat via ons netwerk inzetbaar is.

Burennetwerk Utrecht Zuid werkt samen met:

Buurtteam Hoograven & Buurtteam Lunetten
Bij de Buurtteams komen allerhande vragen binnen. Een deel van deze vragen hoort inderdaad bij de Buurteams thuis, maar er zijn ook vragen die niet in het takenpakket van de Buurtteams passen. Is het een vraag die door Burennetwerk Utrecht Zuid opgepakt kan worden, dan spelen de Buurtteams de vraag door.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat actieve bewoners en vrijwilligers uit het netwerk van de Buurtteams inzetbaar zijn voor Burennetwerk Utrecht Zuid.

DOCK / Samen Hoograven / Samen Lunetten
De sociaal makelaars van DOCK hebben een belangrijke rol bij het signaleren van mogelijke hulpvragen. In de dagelijkse praktijk komen sociaal makelaars allerlei situaties tegen waarvan er bij een aantal de inzet van een actieve bewoner via Burennetwerk Utrecht Zuid voor verlichting kan zorgen. De sociaal makelaar kan mensen vrijblijvend attenderen op de mogelijkheid om gebruik te maken van de dienstverlening van Burennetwerk Utrecht Zuid en zonodig ondersteuning bieden bij het indienen van een hulpvraag.
Daarnaast zijn de sociaal makelaars voor veel burgers een aanspreekpunt en kunnen zij mensen doorverwijzen naar Burennetwerk Utrecht Zuid, of het nu gaat om potentiële hulpvragers of potentiële hulpbieders.

Gezondheidscentra, huisartsen en andere zorgverleners
Ook de huisartsen en andere zorgverleners hebben een belangrijke rol bij het signaleren van mogelijke hulpvragers. In de dagelijkse praktijk komen huisartsen en andere zorgverleners allerlei situaties tegen waarvan er bij een aantal de inzet van een vrijwilliger via Burennetwerk Utrecht Zuid voor verlichting kan zorgen. De huisartsen of zorgverleners kunnen mensen vrijblijvend attenderen op de mogelijkheid om gebruik te maken van de dienstverlening van Burennetwerk Utrecht Zuid.

Wijkbureau Zuid
Wijkbureau Zuid vormt de vertegenwoordiging van de gemeente in de wijk Utrecht Zuid. Met financiële steun van de gemeentelijke overheid is Burennetwerk Utrecht Zuid in staat om het digitale portaal voor hulpvragers en hulpbieders in de lucht te houden. Daarnaast ondersteunt het Wijkbureau in het versterken van het netwerk en het leggen van contacten in de wijk.

Meer weten?
Wilt jij meer weten over samenwerken met Burennetwerk Utrecht Zuid? Wij nodigen jou van harte uit contact met ons op te nemen.